اخبار شرکت:

 حضور شرکت زیست فناوری کوثر به عنوان حامی مالی چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی
 ساخت ورژن جدید کیت تشخیص سریع اختلالات کروموزومی شرکت کوثر با 26 محل 
 طراحی و ساخت کارت DBC Blue  توسط کارشناسان شرکت  زیست فناوری کوثر
 


 
 محصولات
محصولات
 خدمات ژنومیک