اخبار شرکت:

 ساخت ورژن جدید کیت تشخیص سریع اختلالات کروموزومی شرکت کوثر با 26 محل 
 طراحی و ساخت کارت DBC Blue  توسط کارشناسان شرکت  زیست فناوری کوثر
 


 محصولات  خدمات ژنومیک

 محصولات