بایگانی بخش کیت تعیین طرحواره ی انسان به منظور تشخیص هویت

:: KBC IR Filing - ۱۳۹۷/۷/۷ -