تجهیزات

 | تاریخ ارسال: 1397/3/7 | 

 تجهیزات آزمایشگاهی

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
KBC CYtohumid(دستگاه کنترل رطوبت) KBC Workstation KBC Microspin
AWT IMAGE AWT IMAGE
KBC Electrophoresis Tank  kbc MicroPunch  Cold Block 
UV BOX
Intubation box HOtBlock