Control DNAs

 | تاریخ ارسال: 1397/1/10 | 

با توجه به اهمیت تشخیص پیش از تولد در ژنتیک مولکولی و نیز شناسایی انواع جهش‌های بیماری‌ زا طی سال‌ها تشخیص پیش از تولد در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی، شرکت زیست‌فناوری کوثر اقدام به تولید DNAهای کنترل برای مقاصد مختلف انجام PCR نموده است.
به منظور تایید عملکرد صحیح پرایمرها و سایر اجزا در PCR، هنگام تکثیر توالی مورد نظر، کنترل مثبت به عنوان شاخص شناخته‌شده از ژنوتیپ مورد سنجش، نیاز است. همچنین جهت بررسی وجود یا عدم وجود محصول PCR، به عنوان الگویی در طول توالی نوکلئیک اسید قابل استفاده است. این  DNAها از سلول های لنفوسیت‌ نامیرا شده توسط ویروس‌ Ebstein Bar با طول میانگین 500 کیلوباز استخراج شده‌اند.
وزن مولکولی
DNAهای کنترل پس از فرآیند تخلیص، تست های ژل الکتروفورز را روی ژل آگارز % 0.4 با رنگ آمیزی GelRed طی نموده و تنها مواردی که دارای میانگین وزن مولکولی بالاتر از 50کیلو باز باشند جهت عرضه انتخاب می شوند. بوسیله این تست ها کیفیت DNA از لحاظ ساختاری و میزان Degradation بررسی می شود.
خصوصیات و کاربردها

  • بررسی الگوی SNP ها در ژن های مورد بررسی بصورت نرمال، هتروزیگوت یا هموزیگوت

  • واجد شناسنامه ژنتیکی

  • تایید ژنوتیپ از طریق تعیین توالی یا MLPA

  • واجد ژنوتیپ های نرمال،هتروزیگوت و هموزیگوت

  • در بر داشتن موتاسیون های نقطه ای، حذف ها و اضافه شدگی ها

  • بعنوان الگو درتکثیر قطعات بلند با صحت بالا  (Reliable amplification of long DNA fragments

  • آنالیزهای ساترن هیبریدیزاسیون (Southern hybridization analysis)

  • ساخت کتابخانه ژنی (Genomic library construction)

مشخصه

  • این محصول با غلظت ng/µl  300 و محلول در بافرTE(Tris HCl 10mM , EDTA1 mM  ) باpH 8  و حجم 100 ماکرولیترعرضه می گردد.

  •  جذب نوری A260/A230 ,A260/A280 (OD) برای کلیه DNA های کنترل استخراجی سنجش می شود و بین 2-1.7 است.

آلفا تالاسمی (HBA Gene)

بتا تالاسمی (HBB Gene)

فتیل کتونوریا(PAH Gene)