کیت ها

      کیت های تشخیصی

  کیت تشخیص سریع اختلالات عددی کرووزومی  کیت غربالگری و تعیین هاپلوتایپ  کیت تعیین هاپلوتایپ
AWT IMAGE AWT IMAGE
 کیت تشخیص شکستگی کروموزوم Y در ناحیه AZF
AWT IMAGE


 کیت های تعیین هویت

  کیت تعیین طرحواره ی انسان به منظور تشخیص هویت  کیت تعیین طرحواره برای DNA قدیمی و صدمه دیده     کیت تعیین طرحواره کروموزوم X
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
  کیت تعیین طرحواره کروموزوم Y  کیت تعیین هویت و تعیین خویشاوندی در انسان  کیت تعیین اصالت اسب
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

 کیت های تخلیصی

 کیت استخراج DNA از خون  کیت استخراج DNA از بافت  کیت تخلیص محصول PCR
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
کیت  KBCPure™ Viral RNA Extraction