محصولات

  کیت ها   ملزومات و مواد مصرفی PCR  کارت نگهداری DNA
       

 
 DNA کنترل ها  محیط های کشت سلولی  تجهیزات