شرایط ارسال نمونه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | 

شرکت زیست فناوری کوثر از کلیه همکاران، اساتید و دانشجویان عزیز خواهشمند است برای ارسال نمونه به این مرکز حتما موارد زیر راعایت فرمایند، مسئولیت ارسال نمونه خارج از ضوابط ذکر شده به عهده فرد یا مرکز ارسالی می باشد.

شرایط ارسال نمونه CVS:  

1-تیوپ های ارسالی کمتر از 2 تا نباشد.

2 -نمونه باید داخل سرم فیزیولوژی ریخته شود.

3 -نمونه های جنینی باید از خون و نمونه ی مادری تمیز شود. به دلیل تمیز شدن نمونه در مرکز ارسالی این آزمایشگاه هیچ مسئولیتی در قبال آلودگی با نمونه مادری را نمی پذیرد.

شرایط ارسال نمونه  Amniotic Fluid:

1 -نمونه ارسالی باید شفاف باشد و خونی نبوده و نیز مایع رویی سانتریفیوژ شده نباشد.

2 -میزان نمونه حداقل باید 10سی سی باشد.(درصورت درخواست کاریوتایپ نمونه نباید کمتر از 20سی سی باشد)

3 -ارسال حداقل 5سی سی نمونه خون مادر الزامی می باشد.

شرایط ارسال نمونه DNA:

 1-DNA ارسالی مقدار آن کمتر از 15µl نباشد.

2 -از نظر کیفیت OD نمونه کمتراز ng 50 و 280/260 آن کمتر از1.7 نباشد.

شرایط ارسال نمونه جهت تعیین توالی:

1 -در هنگام ارسال نمونه ها جهت تعیین توالی، از ویال های  1.5ml استفاده کرده و از بسته شدن کامل درب ببندید که احتمال تبخیر و یا ریختن نمونه وجود آنها مطمئن شوید و آنها را با مقدار کافی از پارا فیلم کامالً نداشته باشد. سپس توسط ماژیک ضدآب مشخصات نمونه را بطور خوانا روی هریک از نمونه ها بنویسید.

2 -قابل توجه است که برای دستیابی به نتیجه بهتر در تعیین توالی، محصول PCR باید کامالً خالص باشد و هنگامی که نمونه بروی ژل آگارز برده می شود بعد از الکتروفورز، نباید باند غیر اختصاصی و یا اسمیر مشاهده شود و فقط یک باند خوب و واضح رویت گردد.

3 -در صورت نیاز، شرکت حاضر به انجام خالص سازی Purification اولیه (جهت ازبین بردن هرگونه ناخالصی محصول PCR) نمونه های شما می باشد که در این حالت باید در فرم سفارش Sequencing ، جهت خالص سازی نمونه خود کلمه Need را انتخاب نمائید در غیر اینصورت کلمه Done را انتخاب فرمائید.

 4 -توجه داشته باشید که پیش از انجام تعیین توالی نمونه های ارسالی شما، کیفیت نمونه ها وپرایمرها در آزمایشگاه با دستگاه drop Nano بررسی می گردد. بدین ترتیب نمونه هایی که احتمال نتیجه گرفتن در آنها پائین باشد و ضعیف بنظر برسند به اطلاع شخص سفارش دهنده خواهند رسید.

حجم و غلظت الزم جهت ارسال نمونه و پرایمر

1 -در صورتی که نمونه شما محصولPCR می باشد نیاز به حجم حدود 30µl تا 40µlاز نمونه ارسالی شما داریم.

2 -در صورتی که نمونه شما نیاز به خالص سازی داشته باشد( Needed Purification )، نیاز به حجم حدود 50µlاز نمونه ارسالی شما داریم غلظت نمونه ارسالی بستگی به طول قطعه دارد.

 3 -در صورتی که نمونه ارسالی Plasmid، فاژ، Bac و ...باشد، ارسال غلظتی حدودµl/ng 150 و حجمی برابر 30µlتا 40µl نیازاست (بستگی به اندازه قطعه دارد).

 4 -پرایمر ارسالی شما باید از غلظت 2pMol.3 و حجم 10µl از پرایمر الزم است. شایان ذکر است که هنگام فرستادن نمونه های Sequencing در مورد ارسال درست پرایمر ها دقت کامل را مبذول فرمائید. توجه داشته باشید که پرایمر رقیق شده زودتر از بین می رود و تبخیر می شوند.

5 -انتخاب صحیح پرایمر مربوط به نمونه های ارسالی ، به عهده شما بوده و باید پرایمر بهمراه نمونه ها ارسال گردد. شایان ذکر است که برخی از پرایمرهای یونیورسال در آزمایشگاه موجود می باشد و نیازی به ارسال این پرایمرهاتوسط مشتری نیست.

6 -شرکت زیست فناوری کوثر در صورت نیاز ،توانایی سنتز پرایمرهای مورد نظر مشتریان را نیز دارا میباشد.که برای سفارش پرایمر نیز از طریق وب سایت شرکت در قسمت ORDER گزینه اول را که مربوط به DNA form order Synthesis RNA& است را انتخاب فرموده و اقدام به تکمیل نمودن فرم نمائید.که در این صورت زمان تهیه پرایمر به زمان تعیین توالی افزوده می گردد.

7 -چنانچه طول قطعه شما بیش از 700 و یا 800 باز است (مثالً kb 3 ) و قصد دارید  آنرا تعیین توالی کنید ما قادر به انجام Walking Primer هستیم ,توجه داشته باشید،حجم و غلظت های ذکر شده در موارد فوق صرفا Sequencing تأکید می گردد و مازاد نمونه ها و پرایمرهای ارسالی در صورت ً جهت بهترین شرایط نیاز به مشتریان مرجوع می گردد.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم

گروه زیست فناوری کوثر