KBC Power Mix

 | تاریخ ارسال: 1396/12/18 | 

AWT IMAGE

شرکت زیست فناوری کوثر در راستا سهولت کاربری در انجام فرآیند PCR نسب به تولید محصولی به نام Power Mix نموده است که در واقع یک Master Mix همراه با بافر loading جهت انجام فرآیند الکتروفورز در ژل بلافاصله پس از اتمام فرآیند PCR است.این محصول علاوه بر دارا بودن بافر Loading حاوی dNTP ,MgCl۲, بافر ۱۰X و آنزیم Taqبه همراه مواد تقویت کننده واکنش PCR است.

مزایای استفاده از KBC Power Mix:

  • صرفه جویی در زمان آماده سازی PCR و نیز آسان سازی الکتروفورز محصول PCR
  • کیفیت بالاتر PCR در مقایسه با میکس های PCR معمول 
  • حساسیت بالاتر نسبت به غلظت پایین DNA
  • حضور مواد تقویت کننده PCR
  • کاهش درصد خطا هنگام استفاده از مواد در آماده سازی PCR

  • کاهش مراحل PCR

  • سهولت کار

  • کاهش هزینه کاربران در مقایسه با تهیه تمامی مواد PCR به صورت مجزا

لازم به ذکر است که KBC Power Mix مراحل مختلف کنترل کیفیت و تضمین عملکرد را طی نموده است.

Data Sheet Company Amount Description Cat-No.

Kawsar Biotech Co.

۵۰RXN

KBC Power Mix

K۲۵۱۶