DNA Ladder

        
DNA Ladderهای آماده جهت استفاده توسط این شرکت در انواع مختلف با توجه اندازه ی DNA  برروی ژل آگارز، با کیفیتی مناسب (بطوریکه هیچ باند نامشخصی علاوه بر قطعات DNA وجود ندارد) قابل ارائه می باشد. این DNA Ladderها به وسیله ی تکثیر و هضم  آنزیمی پلاسمیدهایی با قطعات مشخص به دست می آید و به عنوان DNA های استاندارد وزن مولکولی برای الکتروفورز ژل آگارز استفاده میشود و حاوی رنگ هایی است که برای قابل رویت نمودن محدوده ی حرکت DNA Ladder در الکتروفورز ژل آگارز استفاده شده است.
 
(bp Ladder (ready-to use 50 
شامل 16 قطعه جداگانه است. این DNA ها شامل قطعاتی از 50 تا 1500 جفت باز می باشد. مقدار قطعه 200 و 500 جفت بازی افزایش یافته است تا به عنوان نقطه مرجع عمل کنند.
Cat-No Amount Description  company
300003 50µg/500µl (bp50bp Ladder (ready-to use GeneOn
300004 5x50µg (bp50bp Ladder (ready-to use GeneOn
برای اطلاع از قیمت این محصول با ما تماس بگیرید

  bp100bp PLUS BLUE DNA marker
شامل 11 قطعه جداگانه است. این DNA ها شامل قطعاتی از 100 تا 1500 جفت باز است. مقدار قطعه 1000 و 500 جفت بازی افزایش یافته است تا به عنوان نقطه مرجع عمل کنند.
 bp100 bp PLUS DNA Ladder: Datasheet
Cat-No Amount Description  company
304-105 50µg/500µl bp 1000 bp PLUS DNA marker GeneOn
304-125 50µg/500µl bp 1000 bp PLUS DNA marker GeneOn
 
 
bp   
1000bp/ 1kb DNA Ladder BLUE
شامل 13 قطعه جداگانه است. این DNA ها شامل قطعاتی از 250 تا 10000 جفت باز است. مقدار قطعه 1000 و 3000 جفت بازی افزایش یافته است تا به عنوان نقطه مرجع عمل کنند.
Cat-No Amount Description   Price company
305-105 50µg/500µl bp 1000 bp/1kb DNA Ladder BLUE تماس با ما  GeneOn
305-125 50µg/500µl bp 1000 bp/1kb DNA Ladder BLUE تماس با ما GeneOn


 
 bp1000bp/1kb DNA Ladder BLUE  bp 1000 bp PLUS DNA marker )bp((((50bp Ladder (ready-to use)e