KBC Loading Buffer

 | تاریخ ارسال: 1397/4/10 | 

AWT IMAGE
) KBC Loading Buffer(6X
بافر های بارگذاری برای آماده سازی و قابل رویت نمودن نمونه های حاوی DNA جهت انجام الکتروفورز بر روی ژل آگارز یا پلی آکریل آمید بکار می روند.  پس از مخلوط کردن هر یک از بافر های بارگذاری با نمونه، DNA موجود در محلول در ته چاهک های ژل قرار گرفته و از پخش شدن نمونه در بافر الکتروفورز جلوگیری به عمل می آید. این بافرها ، همچنین مانع فعالیت بسیاری از نوکلئازها می شوند.به علاوه مشاهده باند های DNA به واسطه وجود اثر باقی مانده از این رنگ دچار مشکل نخواهد شد این ویژگی در انجام الکتروفورز Ladder اهمیت بسزایی دارد.
رنگ موجود در این بافر که برای ردیابی بصری حرکت DNA در طی الکتروفورز استفاده میگردد  bromophenol blueمی باشد. بروموفنول بلو رنگ استاندارد برای ردیابی طی الکتروفورز است و حرکت آن را در حدود 300 bp در ژل استاندارد 1٪ آگارز و TBE است. دمای نکهداری این بافر 4°C میباشد.

برای اطلاع از قیمت این محصول با ما تماس بگیرید
Cat-No. Description Amount Company
K1222 KBC Loading Buffer 1ml  .Kawsar Biotech Co