KBC PFU Polymerase

 | تاریخ ارسال: 1397/2/2 | 

AWT IMAGE

آنزیم Turbo Pfu نوع نوترکیب آنزیم Pfu  میباشد که یک DNA پلیمراز با قابلیت تحمل حرارتی بالا بوده و از باکتری Pyrococcus furiosus  به‌دست می‌آید و فرم نوترکیب آن در E.Coli بیان می شود. این آنزیم نوکلئوتیدها را در جهت '3→'5 پلیمریزه می‌کند. آنزیم Turbo Pfu در جهت '3→'5  دارای خاصیت اگزونوکلئازی می‌باشد (Proofreading) که آنزیم را قادر می‌سازد خطا‌های حاصل از عدم چینش صحیح نوکلئوتیدها را اصلاح کند. هیچگونه فعالیت '5→'3 اگزونوکلئازی و یا رونوشت بردار معکوس در این آنزیم دیده نشده است .آنزیم Pfu در هر سیکل واکنشPCR   مقدار  2.6x 10-6خطای نوکلئوتیدی دارد.

کاربردها

PCR  با صحت عملکرد بالا  (High fidelity PCR)

تولید محصولات PCR برای فرآیندهای کلونینگ و بیان

RT PCR  برای کلونینگ cDNA و بیان

تولید محصولات PCR با انتهای آزاد  (blunt end)

موتاسیون‌های معطوف به جایگاه  (site directed mutagenesis)
 

storage  

Content

Name

Cat.No

500U

250U

100U

20°C-

(250µl( 500U pack size

(125µl (250U pack size

(50µl (100 U pack size

Turbo Pfu DNA Polymerase

K1115

20°C-

(3X 1ml(250U pack size

(2X 1ml(250U pack size

(1ml (100U pack size

(10XTurbo Pfu Buffer(incomplet

-

20°C-

(2X 1ml(250U pack size

(1ml( 250U pack size

(1ml( 100U pack size

(MgCl(100mM

-