KBC PFU Polymerase

 | تاریخ ارسال: 1397/2/2 | 

AWT IMAGE

آنزیم Turbo Pfu نوع نوترکیب آنزیم Pfu  میباشد که یک DNA پلیمراز با قابلیت تحمل حرارتی بالا بوده و از باکتری Pyrococcus furiosus  به‌دست می‌آید و فرم نوترکیب آن در E.Coli بیان می شود. این آنزیم نوکلئوتیدها را در جهت &#۳۹;۳→&#۳۹;۵ پلیمریزه می‌کند. آنزیم Turbo Pfu در جهت &#۳۹;۳→&#۳۹;۵  دارای خاصیت اگزونوکلئازی می‌باشد (Proofreading) که آنزیم را قادر می‌سازد خطا‌های حاصل از عدم چینش صحیح نوکلئوتیدها را اصلاح کند. هیچگونه فعالیت &#۳۹;۵→&#۳۹;۳ اگزونوکلئازی و یا رونوشت بردار معکوس در این آنزیم دیده نشده است .آنزیم Pfu در هر سیکل واکنشPCR   مقدار  ۲.۶x ۱۰خطای نوکلئوتیدی دارد.

کاربردها

PCR  با صحت عملکرد بالا  (High fidelity PCR)

تولید محصولات PCR برای فرآیندهای کلونینگ و بیان

RT PCR  برای کلونینگ cDNA و بیان

تولید محصولات PCR با انتهای آزاد  (blunt end)

موتاسیون‌های معطوف به جایگاه  (site directed mutagenesis)
 

storage  

Content

Name

Cat.No

۵۰۰U

۲۵۰U

۱۰۰U

۲۰°C-

(۲۵۰µl( ۵۰۰U pack size

(۱۲۵µl (۲۵۰U pack size

(۵۰µl (۱۰۰ U pack size

Turbo Pfu DNA Polymerase

K۱۱۱۵

۲۰°C-

(۳X ۱ml(۲۵۰U pack size

(۲X ۱ml(۲۵۰U pack size

(۱ml (۱۰۰U pack size

(۱۰XTurbo Pfu Buffer(incomplet

-

۲۰°C-

(۲X ۱ml(۲۵۰U pack size

(۱ml( ۲۵۰U pack size

(۱ml( ۱۰۰U pack size

(MgCl۲ (۱۰۰mM

-