کیت تعیین طرح واره به منظور تعیین هویت انسان

 
                                             
کیت ™KBC IRFiling، در ژنتیک قانونی، تعیین هویت انسانی، تعیین روابط خویشاوندی، تحقیقات جنایی، آزمایش پدر- فرزندی، تعیین هویت انسان در حوادث و غیره کاربرد دارد.
 این کیت واجد ۱۷ مارکر می باشد که شامل ۱۶ مارکرSTR با هتروزیگوسیتی بالا و یک مارکر تعیین جنسیت است. ۱۶ مارکر کیت ™KBC IRFiling  با کیت Identifiler ساخت شرکت ABI مشترک می باشد. از ۱۶ مارکر کیت، ۱۵ مارکر طراحی شده بر اساس جایگاه های اصلی CODIS توصیه شده توسط FBI می باشد. همچنین ۷ تا از ۱۵ تا مارکر با ESS یا استاندارد اروپا نیز مطابقت دارد.
مارکر SE۳۳ به منظور افزایش دقت و قدرت تفکیک و به دلیل فراوانی بالای اللی در جمعیت ایرانی در کیت گنجاده شده است. هر نمونه ای که با کیت Identifiler تعیین پروفایل شده باشد می تواند با این کیت مقایسه و یا بررسی شود. 
Adiitional Information Company Amount Description Cat-No.

Kawsar Biotech Co

۲۵RXN
۵۰RXN
۱۰۰RXN

KBC-IRFiling Kit
KBC-IRFiling Kit
KBC-IRFiling Kit

K۳۰۱۰
K۳۰۱۰

K۳۰۱۰

 

می خواهم این محصول را سفارش بدهم