راهنمای استفاده از محصولات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | 

   

AneuQuick  QF PCR Kit

روش کار استفاده از کیت  KBC AneuQuick Kit User Manual

KBC AneuQuick Kit Quick Protocol

راهنمای تفسیر نتایج و حل مشکلات احتمالی کیت   KBC AneuQuick Kit Troubleshooting

پنل KBC- AneuQuick  QF PCR Kit برای استفاده در نرم افزار GeneMapper ID

پنل KBC- AneuQuick  QF PCR Kit برای استفاده در نرم افزار GeneMarker

IRFiling Kit

روش کار و استفاده از کیت KBC IRFiling Kit User Manual 

KBC IRFiling  Kit Quick Protocol

KBC IRFiling Kit GeneMarker Panel

KBC IRFiling Kit GeneMapper Panels

RizFiling Kit

روش استفاده و کار کیت KBC RizFiling Kit

KBC RizFiling Kit Quick Protocol

KBC RizFiling Kit Panel

YFiling Kit

روش کار و استفاده از کیت KBC YFiling Kit

KBC YFiling Quick Protocol

KBC YFiling Kit Panel

XFiling Kit

روش کار و استفاده از کیت KBC YFiling Kit

KBC YFiling Kit Quick Protocol

KBC XFiling Panel

PAH Hap Map Kit

روش کار و استفاده از کیت KBC PAH Haplotyping Mapping Kit 

  KBC PAH Haplotyping Mapping KIT Panel

  KBC PAH Haplotyping Mapping KIT Panel

HBB Hap Map Kit

روش کار و استفاده از کیت KBC HBB Haplotyping Mapping Kit

 KBC HBB Haplotyping Mapping KIT Panel

HBB Hap Screen Kit

روش کار و استفاده از کیت KBC HBB Haplotyping Screening Kit

 KBC HBB Haplotyping Screening KIT Panel

F8 Hap Map Kit

روش کار و استفاده از کیت KBC F8 Haplotyping Mapping Kit

 KBC F8 Haplotyping Mapping  KIT Panel

 KBC F8 Haplotyping Screening  KIT Panel

F9 Hap Map Kit

روش کار و استفاده از کیت KBC F9 Haplotyping Mapping Kit

 KBC F9 Haplotyping Mapping KIT Panel

DMD Hap Map Kit

روش کار و استفاده از کیت KBC DMD Haplotyping Mapping Kit

KBC DMD Haplotyping Mapping Kit Panel