پذیرش نمونه جهت ارائه خدمات ژنومیکس در پایان سال 1395