استفاده از کیت Aneuquick

 | تاریخ ارسال: 1395/10/30 | 

       سرفصل های کارگاه

 • آموزش تئوری روش کار با کیت QF Aneuquick

         - توضیح در مورد مراحل بررسی آنیوپلوئیدی ها

         - توضیح کلی در مورد بیماری هایی که توسط QF-PCR بررسی می شوند

         -  آشنایی با تعداد مارکرهای مورد بررسی و تعداد مارکر های بررسی شده در هر بیماری

 • آموزش عملی QF PCR

         - آموزش مراحل آماده سازی و سپس انجام PCR

         - آشنایی با مواد مورد استفاده در QF PCR

 • انجام QF PCR  توسط فرد آموزش گیرنده

         - انجام عملی QF PCR با مواد فرضی توسط فرد آموزش گیرنده

 • آموزش آنالیز داده ها و پیک ها ( تفسیر نتایج )

         - آموزش تفسیر داده ها در فایل PDF نمونه های بیمار و سالم

 • آموزش کار با نرم افزار Gene Mapper برای آنالیز نمونه ها

         - آموزش مرحله به مرحله و آشنایی با فضای نرم افزار Gene Mapperو چگونگی آنالیز اولیه پیک ها در نرم افزار

        گروه مخاطبین (گروه هدف)

 • متخصصان و کارشناسان ژنتیک

  متخصصان وکارشناسان زیست فناوری

  متخصصان و کارشناسان علوم آزمایشگاهی

  دانشجویان رشته های علوم پایه و پزشکی

  این کارگاه برای کلیه مراکز تشخیصی و تحقیقاتی مرتبط با علوم پزشکی، بیمارستان ها و پزشکان و متخصین ژنتیکی که در زمینه مشاوره ژنتیک و تشخیص بیماری های ژنتیکی فعالیت می کنند و همچنین برای دانشجویان کلیه رشته های علوم پایه، علوم زیستی، پزشکان و دکترای حرفه ای کاربرد دارد.

  مدت زمان آموزش: 1 روز

          زمان برگزاری کلاس : تماس با شرکت

          مکان: شرکت زیست فناوری کوثر – آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی

          تلفن های ثبت نام: 02188930143