جهش و ویروسها

 | تاریخ ارسال: 1399/3/7 | 
جهش و ویروسها

ویروس‌ها به دلیل genetic selection و در جهت سازگاری با محیط جدید و بقا مدام در حال تغییر هستند.
نرخ موتاسیون ویروس های RNA دار مانند کروناویروسها از ویروس‌های DNA دار بیشتر است.تنها جهش هایی می‌توانند باقی بمانند که در عملکردهای اساسی ویروس  تداخلی ایجاد نکنند.این جهش ها میتوانند به ویروس خاصیت‌های آنتی ژنیک جدید بدهند.این تغییرات آنتی ژنیکی شاید بتوانند باعث ایجاد بیماری در میزبان جدید شوند. با توجه به وابستگی ویروس به میزبان جهت بقا و تکثیر،یافتن و آلوده کردن میزبان جدید امکان بقای بیشتری به ویروس می‌دهد که این باعث میشود این نوع جهش ها در جمعیت ویروس باقی بمانند.
تمام جهش های اتفاق افتاده در جمعیت ویروس باقی نمی‌مانند،جهش هایی که در عملکردهای اساسی ویروس اختلال ایجاد کنند به زودی از جمعیت حذف می‌شوند.بسیاری از جهش ها هم neutral هستند و باعث تغییری در عملکرد پروتئین ویروس نمیشوند.بنابراین بسته به اینکه جهش ها عملکرد پروتئین های ضروری را تغییر دهند یا خیر دارای اثرات متفاوتی هستند.
توالی یابی اولین قدم در شناسایی جهش های جدید در ویروسها میباشد.پس از توالی یابی و آنالیزهای بیشتر ‌ میتوان به عملکردی بودن یا نبودن این جهش‌ها پی برد.

کلیدواژه ها: کرونا | corona | virus | covid-19 | ویروس جدید | coronavirus | بیماری ویروسی | کووید 19 |