تست RT_PCR و تشخیص ویروس SARS_COV_۲

 | تاریخ ارسال: 1399/3/6 | 
تست RT_PCR و تشخیص ویروس SARS_COV_۲ 
در مورد روش های مختلف PCR باید این نکته را در نظر داشت که SARS-CoV-۲ یک RNA ویروس هست.

بنابراین نیاز به یک Reverse Transcriptase برای تولید cDNA داریم.
 به این تکنیک PCR اصطلاحا RT-PCR گفته میشود که نتایج آن بر اساس وجود یا عدم وجود ماده ژنتیکی ویروس در نمونه های بیولوژی میباشد.
ژن های مورد توجه در تشخیص کووید۱۹ عبارتند از ژن های مربوط به پروتئین های E, N, و  S, ژن RdRP, ژن ORF۱ab, ژن ORF۱b-nsp ۱۴.

در ابتدا PCR ها فقط در نقطه انتهای کار دستگاه (End-point Analysis) وجود یا عدم وجود پاتوژن را به ما گزارش میدادند (Conventional PCR). حال اما میتوان در طی زمان و به صورت زنده Amplification ویروس را ردیابی کرد. به این روش real-time PCR میگویند.

دستگاه های real-time PCR میتوانند Semi-Quantitative یا Quantitative باشند.
در حالت Semi-Quantitative, اگر مقدار فلورسانس ساطع شده دستگاه از حدی مشخص فراتر رود بعد از تعداد خاصی چرخه ی PCR (Cycle Threshold: Ct), میتوانیم بگوییم نمونه مثبت، Indeterminate, یا منفی است.


تست RT-PCR برای شناساسی SARS_COV۲_RNA در نمونه های تنفسی بیماران کاربرد دارد.یک تست مثبت RT_PCR برای این ویروس تایید کننده تشخیص بیماری کویید۱۹ است.اگرچه نتایج مثبت کاذب که عموما ناشی از آلودگی محیط و نمونه ها هنگام آزمایش است نیز وجود دارد.نتایج منفی کاذب از نمونه های دستگاه تنفسی فوقانی نیز گزارش شده است.WHO پیشنهاد میدهد در مواردی که در فردی تست اولیه RT_PCR منفی شد اما همچنان به بیماری کویید۱۹ مشکوک هستید، در صورت امکان نمونه گیری از دستگاه تنفسی تحتانی انجام شود چرا که میزان بار ویروس در دستگاه تنفسی تحتانی بیشتر است و سبب نتایج مثبت بیشتری میشود،بنابراین دقت این آزمایش بسیار به نوع نمونه بیولوژیک مرتبط میباشد

کلیدواژه ها: کرونا | corona | virus | covid-19 | ویروس جدید | coronavirus | بیماری ویروسی | کووید 19 |